PRIVACY

B.V. De Buren vindt privacybescherming belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld. In dit Privacystatement informeren we over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens dat zijn, waarom we dat doen en welke privacyrechten er zijn.

 

Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

B.V. de Buren, Markt 29, 4112 JR Beusichem (hierna ‘De Buren) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

De Buren is de Verwerkingsverantwoordelijke als:

– u een bezoek brengt aan de Buren of een evenement georganiseerd door de Buren;
– u een ticket voor een evenement koopt en als de Buren de organisator van dat evenement is;
– u de website www.deburenbeusichem.nl bezoekt;
– u een vraag aan de Buren stelt of informatie opvraagt bij de Buren;
– u zich inschrijft voor een nieuwbrief van de Buren.

Voor bepaalde evenementen is de Buren niet de organisator, maar een producent/uitvoerder/horeca uitbater. Bij die evenementen is de Buren de Verwerker voor de organisator en is de organisator de Verwerkingsverantwoordelijke. Lees in dat geval het privacystatement van de organisator.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt de Buren?

De persoonsgegevens die we kunnen verzamelen zijn:

– uw naam, geslacht, geboortedatum, woonadres en woonplaats
– uw e-mailadres en/of telefoonnummers;
– gegevens over tickets, gegevens over (te bezoeken) events;
– informatie in verband met de diensten en producten die u afneemt, ontvangt of waar u geïnteresseerd in bent;
– inschrijvingen voor nieuwbrieven en uw interesses;
– informatie over uw feedback over de Buren en evenementen;
– alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt

 

Waar komen de persoonsgegevens vandaan?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of van serviceverleners die voor de Buren diensten verrichten.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De Buren verwerkt uw persoonsgegevens voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Ook als de Buren er een gerechtvaardigd belang bij heeft kan zij uw gegevens verwerken. Gerechtvaardigde belangen van de Buren zijn onder andere het voeren van een goede bedrijfsvoering, promotionele activiteiten en het voorkomen van diefstal en fraude. De Buren kan uw persoonsgegevens ook verwerken als dit noodzakelijk is om u of andere personen te beschermen.

We verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen en voor de volgende doelen:

a) De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, zoals:

–          het aankopen van een (e-)ticket;
–          het boeken van een evenement/artiest en het verzorgen van het evenement/optreden;
–          het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen en bestellingen.

b) Het verzenden van serviceberichten over evenementen. Serviceberichten (bijv. mail of whatsapp) bevatten informatie over bepaalde events;

c) Het op goede wijze kunnen uitvoeren van evenementen, zoals:

–          ticket- en toegangscontrole;
–          het verzorgen van specifieke voorzieningen;
–          het ordentelijk (laten) verlopen van evenementen.

d) Het uitvoeren van promotionele activiteiten van de Buren en van partners van de Buren.

e) Om individuele voorkeuren te identificeren en deze al dan niet te gebruiken voor gerichte  

f) Om de Buren in staat te stellen om te voldoen aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen.

g) Om fraude en andere overtredingen te voorkomen en op te sporen.

h) Voor servicedoeleinden en om uw bericht, vraag of verzoek om informatie te kunnen opvolgen en u over de vervolgstappen te kunnen informeren.

i) Voor het behandelen van geschillen en klachten en voor interne controle en bedrijfsbeveiliging.

 

Promotionele informatie zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

De Buren gebruikt contactgegevens van bestaande klanten voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen over het bezochte de Buren-event of afgenomen dienst of product. U kunt zich voor de mails met promotionele informatie altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan afmelden@deburenbeusichem.nl.

De Buren gebruikt contactgegevens voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events die de Buren organiseert of produceert als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven (inschrijven voor nieuwbrief). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan afmelden@deburenbeusichem.nl.

De Buren zal uw contactgegevens voor promotionele activiteiten van partners alleen aan partners ter beschikking stellen als u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen aan afmelden@deburenbeusichem.nl.

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

De Buren verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of door de Buren te leveren dienst of tenzij de Buren daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

De Buren gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen en Serviceverleners die voor de Buren diensten verrichten kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. De Buren heeft met deze partijen afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en beveiliging door die partijen.

Als wij uw gegevens doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract op basis van EU-modelbepalingen.

 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

De Buren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verzameld.

Als u een klant van ons bent, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de overeenkomst die u met ons heeft en daarna nog maximaal 5 jaren. Fiscale regelgeving verplicht ons echter om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.

Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van promotionele berichten of als u als bestaande klant promotionele berichten ontvangt, gebruiken we uw contactgegevens totdat u zich uitschrijft. Deze uitschrijfmededelingen bewaren we 6 maanden.

De Buren zal in bepaalde gevallen uw gegevens langer bewaren als dat wettelijk verplicht is of als langer bewaren nodig is om bijvoorbeeld klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

 

Waar bewaren we uw persoonsgegevens?

De Buren bewaart uw persoonsgegevens op beveiligde servers in Nederland (meer specifiek in Breda, Eindhoven en Rijen).

 

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

De Buren neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. We gebruiken daarbij de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident met een hoog risico voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

– U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u door de Buren vastgelegd zijn en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
– U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
– Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
– U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt een verzoek doen of bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van (de voorkant van) een geldig identiteitsbewijs, aan de Buren, t.a.v. Juridische Zaken, Burgemeester Stramanweg 97C, 1191 EA Ouderkerk a/d Amstel . Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U kunt dit verzoek of bezwaar uiteraard ook per mail sturen naar info@deburenbeusichem.nl.

 

Vragen en klachten

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, kunt u zich wenden tot info@deburenbeusichem.nl . Als u niet tevreden bent over de wijze waarop de Buren met uw vragen, bezwaren of klachten over uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Buren. U kunt zich wenden tot info@deburenbeusichem.nl  Als u ook na uw klacht nog niet tevreden bent over de wijze waarop de Buren met uw gegevens en uw klacht is omgegaan, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.